UFABETWINS เราได้รับคำถามจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับไฟสปอร์ตไลท์ที่สนามกีฬามูลนิธิ

UFABETWINS กองเชียร์บางคนเชื่อว่าแสงในสนามไม่สว่างเหมือนเมื่อก่อน

UFABETWINS   อันที่จริงความสว่างเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกพื้นที่หลังจากที่สโมสร

ได้ทำการอัพเกรดไฟ สปอร์ตไลท์ของเราในช่วง ปิดฤดูกาล ในแต่ละ ฤดูกาล สโมสรต้องรายงานระดับแสงเฉลี่ยทั่วทั้งสนามต่อ EFL และหน่วย งานท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้ลดลง ต่ำกว่า ระดับขั้นต่ำที่ยอมรับในช่วงแคมเปญ 2020/21 ส่งผลให้มีการอัปเกรดฤดูร้อน

ทุกฤดูกาลสโมสรจ้ างผู้รับ เหมาอิสระเ พื่อประเมิ นระบบ PA ในช่วงฤดูร้อนปี 2564 รายงานสรุปว่าระบบ PA ทำงานได้ตามต้องการ แม้ว่าจะมี การระบุผู้พูดสองคนเพื่อแทนที่

ต่อมา ได้ มีการ ปลี่ยนลำ โพง แต่เมื่อเริ่มฤดูกาล มันก็เห็นได้ชัดว่าระบบ PA ไม่ทำงานตามที่ต้องการ โดยเฉพาะใน Loft Stand

การตรวจสอบเพิ่  มเติมสรุปได้ว่าระบบสายเคเบิล ที่เสื่อมส ภาพ นั้นเสื่อมโทรม เกินกว่า จะซ่อมแซม และจำเป็นต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมด

UFABETWINS

สโมสรกำลังทำงานร่วมกับผู้รับเหมาหลายร ายเพื่อ ระบุระบบใหม่ที่เป็นไปได้ที่จะติดตั้ง

หลังจากทำงานเสร็จสิ้น ระดับแสงเฉลี่ยของ เราตอนนี้เกินข้อกำหนด ของไม้ก อล์ฟ ในการแข่งขันชิงแชมป์ ทุกพื้นที่ของสนามตอนนี้สว่างกว่าในช่วงปี 2020/21 https://www.ufabetwins.com/

สนามแบ่งออกเป็น 88 พื้นที่บนระบบกริด ค่า Lux เฉลี่ยในพื้นที่เหล่านี้ต้องเท่ากับ 800 ค่า Lux เฉลี่ยที่สนามกีฬามูลนิธิ Kiyan Prince Foundation ลดลงเหลือ 708.1 หลังจากการอัปเกรด ค่า Lux เฉลี่ยอยู่ที่ 1454

อย่างไรก็ตาม  เราตระ หนักดี ว่าบ างส่วน ของสนามดูมืดกว่า เนื่องจากแสง ใ หม่ถูก โฟกัสมากขึ้น ซึ่งหมา ยความว่าแสงจะไม่กระจายเ หมือนเมื่ อก่อน ด้ว ยเหตุนี้ พื้นที่บ างส่ วนของ สนา มจึงดู มืดกว่าเมื่ออยู่ถัดจากจุดที่สว่างกว่า

ผู้รับเหมาที่ติดตั้งระบบกำลังตรวจสอบการปรับเปลี่ยนที่สามารถทำและหวังว่าจะมีการแก้ไขก่อนนี้

ของการติดตั้ งที่บ้านข  งเรากับ ลูตันทาวน์เ มื่อวันที่ 19 THพฤศจิกายนทุกฤดูกาลสโมสรจ้างผู้รับเหมาอิสระเพื่อประเมินระบบ PA ใ นช่วงฤดู ร้อนปี 2564 รายงานสรุป ว่าระ บบ PA ทำงานได้ตามต้องการ แม้ว่าจะมีการระบุผู้พูดสองคนเพื่อแทนที่

ต่อมาได้มีการ ปลี่ยนลำโ พง แต่เมื่ อเริ่ม ฤดูกาล มันก็เห็นได้ชัดว่าระบบ PA ไม่ทำงานตามที่ต้องการ โดยเฉพาะใน Loft Stand

UFABETWINS

การตร วจสอ บเพิ่มเติ มสรุปได้ว่าระบบ สายเคเบิลที่เสื่อมสภาพ นั้นเสื่อม โทรมเกิ นกว่าจ ะซ่อม แซม และจำเป็นต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดสโมสรกำลังทำงานร่วม กับผู้รับเ ห มาหล ายรายเ พื่อระ บุระบบใหม่ที่ เป็นไปได้ที่จะติดตั้ง

ทุกฤดูกาลสโมสรจ้างผู้รับเหมาอิสระ เพื่อประเ มินระบบ PA ในช่วงฤดูร้อนปี 2564 รายงาน สรุปว่าระบบ PA ทำงานได้ตามต้องการ แม้ ว่าจะมีก ารระบุผู้พูดส อง คนเพื่อแ ทนที่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนลำโพง แต่เ มื่อเริ่ม ฤดูกาล มันก็เห็นได้ชัดว่าระบบ PA ไม่ทำงา นตามที่ต้องการ โดยเฉพาะใน Loft Stand บ้านผลบอล

การตรวจสอบเพิ่มเติมสรุปไ ด้ว่าระบบ สายเคเบิล ที่เสื่อม สภาพ นั้นเสื่อมโ ทรมเ กินกว่ าจะซ่อม แซม และจำเป็นต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมด สโมสร กำลังทำ งานร่วมกับผู้รับ เหมาหลาย รายเพื่อร ะบุระบบใ หม่ที่ เป็นไปได้ที่จะติดตั้ง